Aktuality z obce Konětopy

 
 


 
 
Historie aktualit
19.3.2007
POZVÁNKA

Starosta obce Konětopy svolává veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 27.3.2007 na OÚ Konětopy od 19.00hod.


Program jednání.
1/ Zahájení
2/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva ze dne 6.3.2007
3/ Projednání záměru využití pozemků v k.ú.Sudovo Hlavno č.p. 489/1,a další využití pozemků 165/1,164/1 v k.ú. Konětopy.
4/ Projednání - Pískovna Konětopy I.- další využití
5/ Informace - ČOV Konětopy a I. etapa tlakové kanalizace
6/ Různé
7/ Diskuse
8/ Usnesení,závěr
12.3.2007
OBEC Konětopy vyhlašuje výběrové řízení

Obec Konětopy v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o ÚUSC, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2007 na uzavření smlouvy na úvazek 0,15 - 6 hod týdne na úseku evidence obyvatel. Podmínkou je ZOZ.

Zájemce podá na OÚ Konětopy písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení a titul
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Místo trvalého pobytu
Číslo OP
Datum a podpis

K přihlášce zájemce připojí doklady o ZOZ (kopie).
Nabídku lze podat nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.


Platnost povolení k odběrům povrchových a podzemních vod (nakládání s vodami)
včetně problematiky domovních studní


Úvod

Současně platný zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů v ustanovení čl. II v „Závěrečných a přechodných ustanoveních“ zákona č. 20/2004 Sb. čl. 2 vymezuje, že
platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod , s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká dnem 1.ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Tolik citace zákona.

K tomuto úvodu vydáváme následující vysvětlení:

1.)
Pokud se týká platnosti povolení odběru povrchových vod z domovních studní ( pro fyzické osoby nepodnikající) pro individuální zásobování domácností pitnou vodou,vyplývají z aplikace vodního zákona tyto alternativy:

1.1) Studny vybudované před 1. 1. 1955

Na tyto studny se hledí jako na stavby povolené. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.

1.2) Studny vybudované od 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001 - studny řádně povolené s povoleným odběrem vod

Nemusíte žádat o povolení, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení i v těchto případech dnem 1.1.2008 nezaniká.

1.3) Studny vybudované od 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud studna nemá stavební povolení – je nutno vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby studny autorizovanou osobou a požádat o povolení stavby studny. Zároveň je třeba požádat o povolení odběru vody odbor ŽP MěÚ Brandýs nad Labem. Žádost se podává současně.

Naléhavě doporučujeme konzultovat tyto případy před podáním žádosti osobně přímo s odborem ŽP Městského úřadu Brandýs nad Labem v úřední dny. Vyhnete se tak zbytečným chybám a zbytečné zdlouhavé korespondenci.

2) Odběry vod fyzickými osobami nepodnikajícími z vod povrchových - rybníků, potoků a řek, pískoven apod. např. k zalévání zahrad.

Pokud není k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného vodoprávní úřadu – odboru ŽP MěÚ Brandýs nad Labem ), a to bez ohledu na množství odebrané vody. K žádosti o povolení odběru je nutné vyjádření správce toku.

Opět naléhavě doporučujeme dostavit se před podáním žádosti v úřední dny na odbor ŽP MěÚ Brandýs nad Labem a záležitost předem konzultovat.

3) Platnost všech ostatních povolení nakládání s vodami (tj. pro fyzické podnikající osoby, právnické osoby, zařízení občanské vybavenosti – školy, nemocnice, úřady, spolky zahrádkářů atd.) tj. odběrů povrchových a podzemních vod (mimo studny individuálního zásobování pitnou vodou, kde je vysvětleno výše) a vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, pokud nabyla právní moci do 31. 12. 2001 zaniká nejpozději k 1. 1. 2008 a je třeba požádat o povolení nového nakládání s vodami (odběru vod, vypouštění odpadních vod).

Povolení vydaná od 1.ledna 2002 platí i nadále.

4) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových se může dotýkat občanů - fyz. osob, kteří mají domovní čistírnu odpadních vod u rodinného domu a vyčištěné odpadní vody z domovní čistírny vypouštějí do vod povrchových, t.j. do toku, nebo do vod podzemních t.j. do vsaku. I v jejich případě jim udělená povolení k vypouštění odpadních vod (vodohospodářským orgánem nyní vodoprávním úřadem), zanikají, pokud nabyla právní moci do 31. 12. 2001. Povolení vydaná od 1.ledna 2002 platí i nadále. Zjistí- li občan tuto skutečnost, musí včas podat žádost o nové povolení k vypouštění odpadních vod, neboť ten, kdo vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení vodoprávního úřadu, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až 50 000 Kč.


9.1.2007
Podnikatelé obce Konětopy Vás zvou na 7. SPOLEČENSKÝ PLES konaný dne 10. února 2007 v sále obecní hospody, k tanci a poslechu hraje hudební skupina GRADACE. Začátek ve 20.00 hodin. Bohatá tombola. Prodej vstupenek zajišťuje p.Seidlová Hana tel: 326972054 nebo p . Mikšovská Lenka tel: 723688758.
9.1.2007
Sbor dobrovolných hasičů Konětopy Vás zve na tradiční HASIČSKÝ PLES konaný dne 20.ledna 2007 v sále obecní hospody, k tanci a poslechu hraje hudební skupina POHODA. Začátek ve 20.00 hodin . Bohatá tombola.
9.1.2007
PODĚKOVÁNÍ
Obecní zastupitelstvo Konětopy d ě k u j e panu Miroslavu Pýchovi, Konětopy 77 za finanční dar ve výši 10.000,-- Kč , který věnoval na sportovní a kulturní akce dětí obce Konětopy.

9.1.2007
V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č.513/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, dojde od 1.ledna.2007 ke změně okresní příslušnosti naši obce Konětopy. Z uvedených důvodů bude probíhat povinná výměna občanských průkazů u všech občanů s trvalým pobytem v naši obci, neboť občanský průkaz bude obsahovat nesprávný údaj v adrese místa trvalého pobytu.Z okresu Mělník se přechází na okres PRAHA – VÝCHOD. Lhůta pro výměnu OP z důvodů změny okresu byla stanovena do 30.dubna 2007. Nebude vybírán správní poplatek .

Pro usnadnění této akce bude v sobotu 17.2.2007 od 14.00 na obecním úřadě Konětopy pracovnice evidence obyvatel, která převezme vyplněné žádosti a 1 fotografii , případně i pomůže  vyplněním žádosti. Současně byl pozván fotograf , který na počkání zhotoví průkazové fotografie, jejichž cena bude 120, Kč za 4 ks.

V souvislosti s výše uvedenou změnou bude docházet ke změně některých správních úřadů pro obec Konětopy . Informace budou podány průběžně na OU Konětopy a na www.konetopy.cz.


Vážení spoluobčané,
dovolte mi ,abych Vás ve stručnosti informovala o práci obecního zastupitelstva v obci Konětopy za období po ustavujícím zasedaní 27.10.2006.

Obecní zastupitelstvo se sešlo v uplynulém období celkem 2x na
veřejném zasedání (dle plánu) na OÚ Konětopy.

Hlavními body jednání bylo:
1/ Kanalizace – byl zpracován investiční záměr na čistírnu odpadních vod a tlakovou kanalizaci pro obec Konětopy I.etapa, který byl předložen na Min. životního prostředí .
2/Obecní rozhlas – projednání variantního řešení rozhlasu – bezdrátový rozhlas- venkovní hlásič a domovní hlásič, uvedené varianty vychází cenově na cca 350.000,-Kč - byla podána žádost o dotace.
3/V současné době byl zastaven prodej zeminy na Obecní pískovně z důvodů potřeby při následné rekultivaci a likvidaci Obecních pískoven – prodej pouze pro občany Konětopy -10tun na občana /20Kč/tuna – úhrada
musí být provedena na OÚ Konětopy. Požadavek občana na odběr většího množství zeminy bude řešen individuálně na základě písemné žádosti a projednání v obecním zastupitelstvu Konětopy.
4/Poplatek za likvidaci Pevného domovního odpadu (dále jen PDO) pro rok 2007 byl stanoven na
370Kč/občan/rok ( dotace obce na občana – 160Kč/občan/rok)– celkem poplatek činí 530Kč/občan/rok.
Poplatek bude vybírán na OÚ Konětopy do konce ledna 2007. Je možno na OÚ Konětopy požádat o
bezplatný pronájem nádoby na odpad – typ 120 l plast. Nádoby jsou majetkem svozové společnosti
AVE CZ – odpadové hospodářství s.r.o..
5/ Od 1.ledna 2007 dochází ke změně okresní příslušnosti naši obce Konětopy. Z uvedených důvodů bude probíhat povinná výměna občanských průkazů u všech občanů s trvalým pobytem v naši obci. Lhůta pro výměnu OP z důvodů změny okresu byla stanovena do 30.dubna 2007. Nebude vybírán správní poplatek.
V současné době je jednáno s pracovnicí z evidence obyvatel,zda by bylo možné výměnu uskutečnit přímo na OÚ Konětopy. Další informace Vám budou sděleny na úřední desce a na vébových stránkách naši obce
www.konetopy.cz.
6/ Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník,a.s. Vám oznamujeme,že s účinností od 1.1.2007 dochází ke zvýšení cen vodného – 1m3- voda pitná a užitková = 32,49Kč vč.DPH.
7/ 1.1.2007 od 00,30 hod u „Zvoničky“ v Konětopech bude ohňostroj na který si Vás tímto dovoluji pozvat.
.
Do nadcházejícího nového roku 2007 Vám chci popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak životních tak i pracovních.

Šeligová Alena
- starostka obce Konětopy


25.10.2006
STP kvůli kontrole těsnosti plynovodních sítí přechodně zvýší zapáchavost zemního plynu 

V souvislosti s přípravou plynárenských zařízení na zimní topnou sezónu bude Středočeská plynárenská, a.s. ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2006 provádět na území středočeského kraje nárazovou odorizaci zemního plynu. Cílem tohoto technického opatření je prověřit stav provozovaných plynovodních sítí a zjistit jejich, i jinak nepatrné, netěsnosti.

STP proto upozorňuje, že v důsledku tohoto opatření se krátkodobě podstatně zvýší zapáchavost zemního plynu, která se projeví především v následujících dnech do 31. 10. 2006. Opatřením nebudou nijak omezeny dodávky zemního plynu zákazníkům ani jakkoliv ohrožena bezpečnost provozu.

STP v této souvislosti žádá všechny občany - zákazníky využívající zemní plyn, aby v uvedené době překontrolovali své spotřebiče a plynové instalace a v případě zjištění úniku zemního plynu kontaktovali nejprve příslušné servisní firmy, které jim zajišťují údržbu těchto zařízení, popřípadě i pracoviště STP a to nepřetržitou pohotovostní službu na čísle telefonu 1239.