Obsah stránky

Sbor dobrovolných hasičů Konětopy - historie

130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Konětopech

Vladislav Nejedlý – jednatel

Co přimělo obyvatele obce Konětop k založení Sboru dobrovolných hasičů? Stálé nebezpečí požárů, které vznikají v důsledku neopatrnosti, náhod a živelných příčin – bouře, blesky. Sám člověk těžko ochraňoval svůj majetek a proto se začali občané sdružovat a mohli se lépe ubránit ohni, dobrému to sluhovi, ale zlému pánu.

A tak je v roce 1876 založen sbor dobrovolných hasičů v obci jako první organizace a také poslední, která přežila až do dnešních dnů. Náš pohled na začátek sboru zastírá tma. Náš někdejší člen František Jindra, který tuto historii znal a také o ní hovořil z tribuny při 100. výročí založení sboru, zemřel v roce 1984 a jeho zápisky jsou pro nás nedostupné. Čerpejme tedy z obecní kroniky a dále z kronik našeho sboru.

První zapsaná informace je z roku 1921, kdy SHD Konětopy měl 17 členů a jeho předsedou je František Somol a velitelem František Pokorný. O tom, že měli členové sboru často napilno, o tom svědčí následující výčet požárů v obci:

 • 11. září 1929 vznikl požár u pana Jana Studeného v čp. 8. Vznítila se právě vymlácená sláma. Shořela kůlna, ale ostatní majetek se podařilo zachránit.
 • 27. ledna 1930 hoří stodola a kůlna pana Antonína Somoly v čp. 17. Je 5 hodin ráno a členové hasičského sboru se rozcházejí do svých domovů po hasičském plese a tak svým rychlým zásahem zamezili větším škodám.
 • 15. září 1931 hoří u pana Antonína Svobody v čp. 22 a škody jsou značné.
 • V říjnu 1936 vypukl požár v dílně truhláře Jaroslava Zlatohlávka čp. 36. Požár byl včas uhašen.
 • 14. července 1938 vyrušil spící občany poplach, který oznámil požár stodoly pana Václava Kopeckého čp. 12. Stodola měla krytinu ze slaměných došků a proto se oheň rychle rozšířil. Nejen tato stodola, ale i vedle stojící stodola pana Václava Zemana čp. 52 shořela.

Nejtragičtější pro obec Konětopy byl 8. květen 1945. Německá armáda v pomstě za akci partyzánů zapálila 48 obytných a 42 zemědělských objektů. Sbor dobrovolných hasičů v té době vlastnil ruční stříkačku, kterou němečtí vojáci silně poškodili. Stejně ale jakýkoliv zásah Němci nepřipustili. Svědčí o tom fakt, že na přijíždějící hasiče ze sousedních Dřís několikrát vystřelili a tím je donutili se vrátit. Vzniklý požár byl co do rozsahu jedním z největších v historii okresu Brandýs nad Labem.

V roce 1944 vedl Sbor dobrovolných hasičů v Konětopech tento výbor:

 • František Jindra, čp. 78, starosta a velitel
 • František Koš, čp. 88, zástupce starosty
 • Karel Holeček, čp. 28, jednatel
 • Václav Svoboda, čp. 31, pokladník
 • Josef Svoboda, čp. 115, zbrojmistr
 • Požární četa:
 • Alois Janda, čp. 27, Ladislav Holeček, čp. 76, Václav Holeček, čp. 93, František Holeček, čp. 119, František Černý, čp. 50, Josef Koš, čp. 57, Jaroslav Kříž, čp. 8.

Po dobu německé okupace musejí hasiči do zbrojnice stavět hlídky po dvou mužích na noc. Hlídky jsou kontrolovány úřady.

Dále již můžeme listovat v dochované kronice, kterou vedl od 16. února 1947 jednatel Karel Holeček čp. 28. SDH Konětopy má k tomuto datu 36 mužů. V tomto roce sbor zakoupil novou motorovou stříkačku a do zásahové čety se přihlásili: František Holeček, čp.119, František Koš, čp. 88, Václav Kopecký, čp. 12, Václav Koš, čp. 37, František Černý, čp. 50, Václav Holeček, čp. 93, Ladislav Holeček, čp. 76, Josef Mikšovský, čp. 96, Vladislav Zalabák, čp. 27 a Václav Franc, čp. 7.

Tato četa mohla osvědčit svoji připravenost v srpnu 1948, kdy došlo k rozsáhlému požáru u pana Josefa Mikšovského čp. 96, kde hořela stodola plná slámy a oheň se přesunul na obytnou část budovy. Tento požár velmi těžce zdolávají kromě nás sbory ze Lhoty, Dřís, Sudova Hlavna a Kostelního Hlavna, Všetat, Přívor, Čečelic a sbor továrny GRAF Byšice. Škody, které požár způsobil, byly velké.

Na Valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů dne 30. března 1951, kterou řídí starosta Jan Studený, čp. 7, je mimo jiné oznámeno členům že se rozhodnutím státních orgánů ruší název SDH a dále nesou tyto organizace název Místní jednota ČSPO. Výbory se do této doby volí pouze na jeden rok. Předsedou je zvolen Alois Janda, čp. 65.

V pohnutých dobách kolektivizace je činnost hasičů oproti minulosti slabá.

V roce 1955, kdy se výroční schůze koná v Kulturním domě čp. 42 je předsedou MJ ČSPO zvolen Jan Studený, čp. 8, který zůstává na veškerou práci sám a činnost organizace je velice slabá. Jan Studený v roce 1958 zemřel. Více si slibujeme od nového výboru, který je zvolen v roce 1958. Předsedou je František Jindra, velitelem Jaroslav Kříž, pokladníkem Václav Svoboda. Další členové výboru jsou Václav Holeček, Ladislav Holeček, Oto Houštecký, Josef Mikšovský a Alois Svoboda.

Jsou tady i první soutěže požárních družstev. V květnu startujeme v Sudově Hlavně a v roce 1959 v Mečeříži.
1. ledna 1960 zaniká okres Brandýs nad Labem a naše obec spadá do okresu Mělník. A tak vzniká nový okrsek, který tvoří tyto obce: Konětopy, Dřísy, Lhota, Borek, Křenek, Ovčáry a Nedomoice.

9. ledna 1960 vzniká požár u pana Václava Laciny, čp. 18. Oheň je včasným zásahem rychle uhašen. Škody nejsou velké.

Připomínám, že v letech kolem roku 1960 byly stavěny tzv. žňové hlídky, které měly zabránit případným sabotážím. V době žní obcházeli dva občané po polích, aby včas odhalili případné požáry. Vždy jeden požárník měl službu ve zbrojnici, kde mohl i spát, ale musel být připraven k vyhlášení poplachu a výjezdu.
V roce 1963, kdy byl předsedou MJ ČSPO Josef Čurda, čp. 64, došlo k dalším změnám ve výboru. V září 1963 vznikl požár stohu slámy, který byl postaven přes cestu k hájence u kravína. Stoh hoří po zásahu blesku a požárníci z Konětop, Dřís, obou Hlaven jen chrání nedaleký, krátce před tím dostavěný kravín, ve kterém již jsou dojnice. Podařilo se odvrátit hrozící nebezpečí, ale ohniště ještě tři dny doutná pod dohledem požárníků.
Ani v tomto roce se výbor dlouho neudržel, a proto je v roce 1964 složen výbor nový.

Nový výbor má toto složení:

 • Jaroslav Kříž, čp. 70, předseda
 • Petr Válek, čp. 44, jednatel
 • Josef Holeček, čp. 51, kulturní referent
 • Václav Holeček, čp. 93, preventář
 • Jaroslav Franc, organizační referent
 • Josef Franc, velitel
 • Václav Svoboda, pokladník
 • Jiří Kříž, referent pro mládež
 • Josef Litochleb, referent CO

Místní ohlašovna požáru je zřízena v Pohostinství Jednota a v hasičské zbrojnici. Traktoristé JZD Josef Petřík, František Vinš a Miroslav Zadražil, zajišťovali přípřež k hasičské stříkačce.

V roce 1974 se výbor MJ ČSPO opět částečně obměnil, a to:

 • Jiří Kábrt, velitel
 • Karel Pařízek, kulturní referent
 • Jaroslav Holeček, velitel
 • Vladislav Nejedlý, jednatel
 • František Kovařík, hospodář
 • Petr Holeček, referent CO

Celý další rok se nový výbor připravoval na blížící se oslavy 100. výročí založení sboru. Jsou vyrobeny vstupenky ve formě trikolor. Dále jsou vyrobeny upomínkové vlaječky s emblémem 100. výročí založení SDH Konětopy.

Oslava 100. výročí založení SDH Konětopy se uskutečnila 25. září 1976. Účastníci oslav se shromáždili u bývalé školy a průvod za doprovodu hudby Františka Průši se ubírá do středu obce. Pochoduje tu 10 požárních sboru z okolí. Členové sboru položili věnec k pomníku padlých a umučených za obou světových válek. Z tribuny, která je postavena u domu čp. 16, vítá účastníky oslav předseda MJ ČSPO Jaroslav Kříž. Dále hovoří zástupce OV SPO Mělník, na historii vzpomíná nejstarší člen František Jindra. Dále hovoří bratr Lesák, člen OPS Praha-východ se Staré Boleslavi. Vzhledem k tomu, že 1. dubna 1976 došlo ke sloučení obcí Dřísy- Konětopy, hovoří k přítomným i zástupce MNV Dřísy s. Putík. V průběhu odpoledne předvedli svá cvičení žáci ze Sudova Hlavna. Zasahuje cisterna požárníků z Kostelce nad Labem. Velkému zájmu přítomných se těšilo vystoupení požárníků ze Křenku. Jejich zásah s historickou stříkačkou v dobových stejnokrojích měl velký úspěch. Oslava je zakončena večer taneční zábavou v Kulturním domě.

Na výroční schůzi, která se konala dne 4. prosince 1977 byl do čela ZO ČSPO zvolen tento výbor:

 • Josef Litochleb – předseda
 • Jaroslav Kříž – místopředseda
 • Jaroslav Holeček – velitel
 • Josef Dušička – organizační referent
 • Stanislav David – referent pro mládež
 • Ota Houštecký – revizor účtů
 • František Jindra – revizor účtů
 • Vlastimil Zeman – revizor účtů
 • Vladislav Nejedlý – jednatel
 • Petr Holeček – pokladník
 • Pavel Kopecký – materiálně technický referent
 • Ing. Vlastimil Strnad – referent CO
 • Josef Brůžek – strojník
 • Jiří Kříž – strojník

V těchto letech se také daří práce s mládeží, kterou vede Vladislav Nejedlý, ml. Družstvo tvoří, Zdeněk Danko, Josef Litochleb, ml., Martin Holeček, Ladislav Gürtler, Radek Suchý, Petr Kalivoda, Petr Nejedlý a Josef Bystrý, ml. V rámci jejich příprava je pro ně připravena ukázková akce ze Staré Boleslavi. Mohou si prohlédnout veškerou techniku, kterou jsou požárníci z povolání vybaveni.

Do družstva dorostu se dále přihlásili: Karel Kašpar, Josef Kalivoda, ml., Pavel Procházka, Jaroslav Holeček, ml., Josef Kinda, Michal Sládek, Martin Franc a Michal Koš. Žel po odchodu Vladislava Nejedlého na vojnu se nenašel žádný zástupce a práce s mládeží končí.

Členové MJ ČSPO se zúčastnili nejrůznějších brigád, při směnách NF, při pomoci v zemědělství. Byl odpracován úctyhodný počet hodin. Největší akci připravil MNV Dřísy v roce 1981. Po dokončení nové prodejny potravin je nutné odstranit část čp. 14, ve kterém sídlil MNV Konětopy, knihovna a obchod potravin. V srpnu 1981 po provedení demolice se začíná s adaptací, při které členové MJ ČSPO odpracovali neuvěřitelných 1459 hodin. Adaptací vznikla úřadovna Občanského výboru Konětopy, klubovna požárníků a zmodernizovaná zbrojnice. Akce končí na jaře roku 1982.

V této době jsou v čele organizace tito funkcionáři:

 • Josef Litochleb – předseda
 • Jaroslav Kříž – místopředseda
 • Jaroslav Holeček – velitel
 • Jaroslav Černý – kulturní referent
 • Vladislav Nejedlý – jednatel
 • Petr Holeček – hospodář
 • Josef Brůžek – strojník
 • Jiří Kříž – strojník

Ještě jsme nehovořili o kultuře a vezmu to až po současnost. Hasiči patřili vždy k předním organizátorům kulturního dění v obci. Vzpomeňme na překrásné hasičské bály, které se pořádají až do dnešní doby. A co takové Máje, legrace při stavění smrků a jejich hlídání se užilo dost. Pouťové zábavy a posvícení, v jejichž pořádání se různé organizace střídaly, nikdy hasiči nezůstali pozadu.

Pravidelně jsme se zúčastňovali vzpomínkových oslav v předvečer výročí vypálení naší obce v roce 1945. Samozřejmě v uniformách. Pořádali jsem beznadějně vyprodané okrskové plesy, na které svážel účastníky autobus JZD Dřísy. Krásné byly i výroční členské schůze, ať se uskutečnily v lokále místní hospody či z nouze v budově bývalé školy.

V září 1978 se poprvé uskutečnil zájezd hasičů do jižních Čech. Zájezd se velice líbil a tak v dalších letech následovaly další. Navštívili jsem Náchodsko, Český kras, Karlštejn, Konopiště, Děčínsko, Litoměřicko, Lounsko, Český ráj, okolí Slapské přehrady a další.

V roce 1986 měla MJ ČSPO 69 členů a výbor pracoval v tomto složení:

 • Josef Litochleb – předseda
 • Jaroslav Kříž – místopředseda
 • Milan Kolínský – referent vých. práce
 • Karel Pařízek – preventář
 • Josef Bystrý – velitel
 • Vladislav Nejedlý – jednatel
 • Petr Holeček – hospodář
 • Jaroslav Bartůněk – org. Referent
 • Josef Mikšovský – mater.tech referent
 • Josef Dušička – referent CO
 • Vladislav Nejedlý, ml. – ref. mládeže
 • Zdeňka Kolínská – ref. žen
 • Jan Šofr – člen výboru
 • Vlasta Zeman, Petr Válek, Václav Kocourek – revizoři

V minulosti měl náš sbor stříkačku PS-8 a ke každému výjezdu potřeboval traktor JZD Dřísy.
27. ledna 1982 bylo proto členskou schůzí schváleno zakoupení vozidla Škoda 1203 od OÚNZ Brandýs nad Labem, které bylo brigádně upraveno pro výjezdy. Když už toto vozidlo dosluhovalo, zakoupilo Obecní zastupitelstvo v roce 1998 vozidlo AVIA, které slouží dodnes. Soutěžní družstva jsou vybavena pracovními stejnokroji s nápisem HASIČI KONĚTOPY. Svými výsledky na soutěžích velice dobře reprezentují naši obec v širém okolí.

V roce 1988 nastupuje do funkce předsedy Jaroslav Bartůněk. V roce 1992 pak funkci velitele převzal Petr Holeček starší.

Soutěže: 7. června 1982 se uskutečnila první okrsková soutěž na louce v obci Křenek. Ze šesti účastníků skončili muži z Konětop na 3. místě. Vzniká tradice okrskových soutěží, v jejichž pořádání se organizace našeho okrsku střídají. Všech těchto akcí se zúčastňujeme. Vyjmenovat a popsat všechny soutěže, by bylo velmi zdlouhavé. Naši členové zajiždějí na soutěže do okolí. Jmenujme namátkou Sudovo Hlavno, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Záryby, Čečelice, Lužec a jiné.

V neposlední řadě jsou to Byšice, kde naše družstva dosáhla v roce 1989 velkého úspěchu v soutěži o Pohár Vitany. Konětopy II. Muži – 1. místo, Konětopy I. Muži – 3. místo. Ženy z Konětop obsadily 4. místo.

Zúčastňujeme se i okresních soutěží požárních družstev – viz. Výsledky.

 • V roce 1995 Neratovice – muži 1. místo, ženy nestartují
 • V roce 1996 Neratovice – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 1997 Libiš – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 1998 Mělník – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 1999 Mělník – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 2000 Libiš – muži 1. místo, ženy 2. místo
 • V roce 2001 Libiš – muži 2. místo, ženy 1. místo
 • V roce 2002 Libiš – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 2003 Libiš – muži 1. místo, ženy 2. místo
 • V roce 2004 Mšeno – muži 2. místo, ženy 2. místo
 • V roce 2005 Mšeno – muži 3. místo, ženy 4. místo

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajské soutěže. Výsledky našich družstev:

 • 1992 Chrášťany – muži 6. místo, ženy nestartují
 • 1995 Vlašim – muži 10. místo, ženy 8. místo
 • 1996 Nymburk – muži 5. místo, ženy 3. místo
 • 1998 Vlašim – muži 6. místo, ženy 2. místo
 • 1999 Chrášťany – muži 9. místo, ženy neklasifikovány
 • 2000 Rožmitál pod Třemšínem – muži 7. místo, ženy neklasifikovány
 • 2001 Vlašim – dorostenci 1. místo
 • 2002 Nymburk – dorostenci 4. místo
 • 2003 Tlustice – muži neplatný pokus, ženy nestartovaly
 • 2004 Stochov – muži ani ženy se nekvalifikovali

Naši členové zajížděli i na halový přebor jednotlivců do Jablonce nad Nisou v letech 1995, 1996. Náš sbor byl vidět i na Poháru Drábských světniček v Dnebohu u Mnichova Hradiště v letech 1995, 1998, 1999 a 2000.

Naši muži se též zúčastňují tzv. „Boje o vteřiny“ v Mělníku se slušnými výsledky. Ještě dlouho bych mohl psát o úspěších i nezdarech našich borců, ale už dost.

Ještě jsem neuvedl práci při preventivních prohlídkách, které už řadu let v obci provádíme. T2šit nás může fakt, že snad díky tomu už dlouho v naší obci nehořelo. Snad to nezakřiknu. Proto si připomeňme požáry vzniklé v posledních letech v okolí naší obce:

26.4.1996 – požár v lese směr Čečelice
12.,13. a 15.5.1997 – požáry u jezera v Konětopech
8.5.1998 – nevelký požár v lese v Okrouhlíku
12.5.1998 – hoří suchá tráva u druhé skály
22.4.1999 – hoří klubovna mládeže na hřišti
29.4.1999 – požár v Legnerově lese
17.11.1999 – požár stavební buňky Ladislava Holečka v pole za dolním lesem
2000 - hasíme několik drobných lesních požárů, které svou neopatrností založily děti
10.8.2001 – hoří paní Pexové čp. 133 automatická pračka. Díky zásahu Petra Holečka st. se oheň nerozšířil.
7.5.2002 - hoří chatka mládeže na první skále
21.3.2003 – hoří stoh slámy mezi obcí Konětopy a Čečelice, úmyslně založený požár
6.9.2003 – krátce po memoriálu hoří v Jakubově lese za Seidlovou zahradou. Příčinou je neopatrnost dětí. Zasahuje náš sbor, sbor Stará Boleslav a Sudovo Hlavno.
13.3.2005 – brzy ráno hoří v obecní prodejně potravin. Příčinou je elektrický zkrat. Zasahují sbory z Konětop, Staré Boleslavi, Všetat, Mělníka. Škoda na zboží a zařízení 150 000 korun a sanační práce 80 000 korun.
Dne 1. listopadu 1999 byla vykradena hasičská zbrojnice. Škoda nebyla veliká, protože zloděje někdo vyrušil. Za celou 130-ti letou historii se nic podobného nestalo. 14. ledna 2005 částečně poničil neznámý vandal hasičskou cvičnou bariéru na cvičišti u jezera. Opravuje Petr Holeček, st.

Složení výboru 1998:

 • Jaroslav Bartůněk – starosta
 • Josef Libochleb – zástupce
 • Petr Holeček, st. – velitel
 • Josef Bystrý – zástupce velitele
 • Martin Kolínský – strojník
 • Karel Kašpar – preventista
 • Alena Neligová – hospodářka
 • Marta Bartůňková – vzdělavatel
 • Petr Holeček, ml. – vzdělavatel mládeže
 • Vladislav Nejedlý – jednatel
 • Martin Holeček – referent mater.tech.zabezpečení

4. dubna 2006 je založeno zásahové družstvo. Složení družstva:

 • Petr Holeček, st., čp. 51 – velitel
 • Marta Bartůňková, čp. 121 – strojník
 • Jaroslav Bartůněk, čp. 121 – člen
 • Václav Dvořák, čp. 101 – člen
 • Pavel Krulich, ml., čp. 56 – člen
 • Jaroslav Holeček, ml., čp. 93 – člen
 • Martin Gürtler, čp. 132 – člen
 • Miroslav Pexa, čp. 131 – člen
 • Karel Kašpar, čp. 47 – člen
 • František Bartoníček – člen
 • Petr Holeček, ml., čp. 4 – řidič

Družstvo přípravu nepodceňuje, účastní se odborné přípravy praktické i teoretické. Teoretickou část přípravy provádí sestra Marta Bartůňková.

Na Valné hromadě 15. ledna 2005 byl zvolen výbor, který povede sbor dalších pět let:

 • Starosta – Jaroslav Bartůněk
 • Zástupce- Josef Litochleb, Karel Kašpar
 • Velitel – Petr Holeček, st.
 • Zástupce velitele – Václav Dvořák
 • Strojník – František Bartoníček
 • Preventista – Jaroslav Holeček, ml.
 • Kronikář, jednatel – Vladislav Nejedlý
 • Hospodář – Alena Šeligová
 • Vzdělavatel – Marta Bartůňková
 • Vedoucí mládeže – Petr Holeček, ml.
 • Referentka žen – Zdeňka Kolínská
 • Referent MTZ – Petr Holeček, ml.
 • Referent CO – Martin Gürtler
 • Členové výboru – Josef Bystrý, st., Zdeněk Nejedlý, ml., Jan Krulich
 • Předseda kontrolní komise – Pavel Kopecký
 • Členové kontrolní komise – Ladislav Kinda, Josef Koš

Na tomto výboru záleží jaký bude rozjezd do dalších let. Každý, kdo ve funkcích dobrovolných organizací pracoval, ví co to stojí volného času, o kterých připravuje své blízké a žádný velký vděk za to čekat nemůže. Tak to udělám alespoň já. Díky Jardo Bartůňku, díky Petře Holečku, díky členové výboru. Díky i Vám, kteří jezdíte na soutěže, pomáháte při sběru železa i při dalších akcích.

130 let je hodně, ale je-li náš sbor jako víno, které s léty dozrává, nemusíme do dalších let hledět s obavami. Mnoho úspěchů na poli protipožární ochrany přeje všem 89 členům.

Požáry v Konětopech – historicky doložené v kronikách:

1708 – do základu vyhořel grunt č. 1 (dnešní čp.16), jehož majitelem byl Krištof Čurda
1911 – 5. září hořel les na Dlouhém běhu, požár zachvátil asi 100 ha lesa
1929 - 11. září požár čp.8 u pana Jana Studeného – vznítila se vymlácená sláma, shořela kůlna a pila pásmovka.
1930 - 27. ledna hoří stodola a kůlna v čp. 17 pana Antonína Somoly
1931 - 15. září požár v domě čp. 22 pana Antonína Svobody
1936 – na podzim vypukl požár v truhlářské dílně pana Zlatohlávka
1938 - 14. července hoří stodola v čp. 12 pana Václava Kopeckého, z níž se požár rozšířil na stodolu pana Josefa Zemana, která rovněž lehla popelem.
1945 - 8. květen a největší úmyslně založený požár - 32 domů zničeno, 24 domů poškozeno. Požáry založili úmyslně stahující se německá vojka. Část obnovy byla pořízena z výnosu sbírek rozdělovaných komisí při ONV v roce 1947. Požár svým rozsahem patří mezi největší v bývalém okrese Brandýs nad Labem.
1948 - v srpnu rozsáhlý požár v čp 96, shořela obytná část budovy a stodola plná slámy
1960 - 9. února požár u pana Václava Laciny
1963 – v září po zásahu blesku vznikl požár stohu slámy u kravína.

První sbory dobrovolných hasičů v Čechách se začínaly zakládat v polovině 19. století. První takový sbor byl založen již v roce 1853 v Praze. Sbor dobrovolných hasičů v Konětopech byl založen v roce 1876 a stal se nejen nejstarší organizací v obci, ale i jedinou, která udržela svou činnost až dodnes. Nejstarší zápisy se nedochovaly, první informace jsou až z roku 1921, kdy měl sbor 17 členů, předsedou byl František Somol a velitelem František Pokorný.
Kronika – „Kniha protokolů“ byla založena až po 2. světové válce a první zápis je z 16. února Další zápisy jsou již pravidelné – např. si připomeňme:
Zápis valné hromady r. 1947 - tehdy měl SDH v Konětopech 36 mužů.
Zápis ze 17. listopadu 1947 – sbor zakoupil novou stříkačku.
Zápis z 11. prosince 1947 – došlo ke změně výboru SDH.
Zápis k 31.12.1949 – SDH měl 52 členů.

Zápis 30.3.1951 – změna názvu z rozhodnutí politických orgánů, volba nového výboru. Nový název sboru byl Československý svaz požární ochrany – místní jednota – Konětopy (MJ ČSPO v Konětopech). Činnost sboru byla od této doby kolísavá a velmi slabá ve srovnání s minulostí.
V roce 1959 se členové zúčastnili soutěže v Mečeříži v počtu 12 členů.
1960 – návrh předsedy MNV na rozšíření hasičské zbrojnice pro nářadí a hadice.
V těchto a následujících letech požárníci pořádali taneční zábavy, každoročně se prováděly kontroly hadic a stříkačky, inventury výzbroje a inventáře. Během žní byly ustanovovány tzv. žňové hlídky pro případ požáru, které tvořil vždy jeden požárník a dva občané.
V roce 1966 byla zřízena požární ohlašovna v pohostinství Jednota a u pana Aloise Svobody v čp.106.

Pro celý sbor byl velice významný rok 1976, který byl ve znamení aktivní a cílevědomé činnosti pro důstojnou oslavu 100. výročí založení. Oslava se uskutečnila 25. září 1976. V průvodu středem obce pochodovalo 10 požárních sborů z celého okolí za doprovodu hudby Františka Průši. Zástupci položili věnec k pomníku občanů Konětop umučených ve 2. světové válce. Některým členům byly za dlouholetou a obětavou práci předány pamětní medaile s emblémem 100. výročí založení sboru. Po slavnostních projevech funkcionářů se konalo vystoupení mužů z Křenku v dobových stejnokrojích s ukázkou práce jejich historické stříkačky, dále cvičení žáků z Hlavna a vystoupení mužů z Kostelce nad Labem při práci s hasičskou cisternou. Oslavy zakončila taneční zábava v místní restauraci.

V dalších letech se práce sboru soustředila na preventivní činnosti, přípravy soutěží požárních družstev, pořádání zábav, lampiónových průvodů, plesů a kulturních zájezdů. Například na soutěži požárních družstev 18. okrsku 7. června 1982 se naše družstvo umístilo na 3. místě.

Závěrečný zápis do kroniky Hasičského sboru v Konětopech, která byla založena 16. února 1947, byl proveden 16. prosince 1984 z jednání VČS ZO SPO v Konětopech.

Z 80. let lze vyzdvihnou velmi dobrou práci s mládeží v oblasti požární ochrany, výchovné a praktické činnosti a pravidelná účast na soutěžích PO. Poslední zápis z kroniky „Mladých požárníků“ je z 12.12.1986.

Na počátku 90. let došlo k personálním změnám ve výboru, ale činnost sboru je i nadále velice kvalitní a aktivní:
1994 - v tomto roce hasiči provedli opravu hasičské zbrojnice.
1996 - 9. února se konala valná hromada SDH v Konětopech. V této době měl sbor 83 členů, z toho 61 mužů a 22 žen.
1998 – v tomto bylo zakoupeno pro hasiče vozidlo Avia.
2002 – na konci roku měl SDH v Konětopech 91 členů.

Hlavní náplní práce SDH stále zůstává především zajištění dobrého technického stavu požární techniky. I nadále se však konětopští hasiči vedle své odborné přípravy věnují také zábavné činnosti. V zimních měsících je to organizace hasičských plesů a v květnu tradiční taneční májové zábavy. Pravidelně jsou rovněž iniciátory pracovních brigád v obci.

Pravidelná je účast na okresních soutěžích požárních družstev – viz. Výsledky.

 • V roce 1995 Neratovice – muži 1. místo, ženy nestartují
 • V roce 1996 Neratovice – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 1997 Libiš – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 1998 Mělník – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 1999 Mělník – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 2000 Libiš – muži 1. místo, ženy 2. místo
 • V roce 2001 Libiš – muži 2. místo, ženy 1. místo
 • V roce 2002 Libiš – muži 1. místo, ženy 1. místo
 • V roce 2003 Libiš – muži 1. místo, ženy 2. místo
 • V roce 2004 Mšeno – muži 2. místo, ženy 2. místo
 • V roce 2005 Mšeno – muži 3. místo, ženy 4. místo

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajské soutěže. Výsledky našich družstev:

 • 1992 Chrášťany – muži 6. místo, ženy nestartují
 • 1995 Vlašim – muži 10. místo, ženy 8. místo
 • 1996 Nymburk – muži 5. místo, ženy 3. místo
 • 1998 Vlašim – muži 6. místo, ženy 2. místo
 • 1999 Chrášťany – muži 9. místo, ženy neklasifikovány
 • 2000 Rožmitál pod Třemšínem – muži 7. místo, ženy neklasifikovány
 • 2001 Vlašim – dorostenci 1. místo
 • 2002 Nymburk – dorostenci 4. místo
 • 2003 Tlustice – muži neplatný pokus, ženy nestartovaly
 • 2004 Stochov – muži ani ženy se nekvalifikovali

Velkým úspěchem protipožární prevence sboru je to, že již dlouhou dobu v obci nehořelo. Proto si připomeňme požáry vzniklé v posledních letech v okolí naší obce:

 • 1996 - 26.dubna požár v lese směr Čečelice
 • 1997 - 12.,13. a 15.května požáry u jezera v Konětopech
 • 1998 - 8. května nevelký požár v lese v Okrouhlíku
 • 1998 - 12. května hoří suchá tráva u druhé skály
 • 1999 - 22. dubna hoří klubovna mládeže na hřišti
 • 1999 - 29. dubna požár v Legnerově lese
 • 1999 - 17. listopadu požár stavební buňky Ladislava Holečka
 • 2000 - hasíme několik drobných lesních požárů, které svou neopatrností založily děti
 • 2001 - 10.srpna hoří paní Pexové čp. 133 automatická pračka. Díky zásahu Petra Holečka st. se oheň nerozšířil.
 • 2002 - 7. května hoří chatka mládeže na první skále
 • 2003 - 21. března hoří stoh slámy mezi obcí Konětopy a Čečelice, úmyslně založený požár
 • 2003 - 6. září krátce po memoriálu hoří v Jakubově lese za Seidlovou zahradou. Příčinou je neopatrnost dětí. Zasahuje náš sbor, sbor Stará Boleslav a Sudovo Hlavno.
 • 2005 - 13. března brzy ráno hoří v obecní prodejně potravin. Příčinou je elektrický zkrat. Zasahují sbory z Konětop, Staré Boleslavi, Všetat, Mělníka. Škoda na zboží a zařízení 150 000 korun a sanační práce 80 000 korun.

Dne 1. listopadu 1999 byla vykradena hasičská zbrojnice. Škoda nebyla veliká, protože zloděje někdo vyrušil. Za celou 130-ti letou historii se nic podobného nestalo. 14. ledna 2005 částečně poničil neznámý vandal hasičskou cvičnou bariéru na cvičišti u jezera. Opravu provedl Petr Holeček, st.

V době katastrofálních letních povodní konětopští hasiči od 19. srpna 2002 zajížděli pravidelně do zaplavených obcí Tuhaň a Obříství čerpat vodu ze zatopených domů a sklepů tamním občanům.

Na Valné hromadě 15. ledna 2005 byl zvolen výbor, který povede sbor dalších pět let:

 • Starosta Jaroslav Bartůněk
 • Zástupci Josef Litochleb, Karel Kašpar
 • Velitel Petr Holeček, st.
 • Zástupce velitele Václav Dvořák
 • Strojník František Bartoníček
 • Preventista Jaroslav Holeček, ml.
 • Kronikář, jednatel Vladislav Nejedlý
 • Hospodář Marta Bartůňková
 • Vedoucí mládeže Petr Holeček, ml.
 • Referentka žen Zdeňka Kolínská
 • Referent MTZ Petr Holeček, ml.
 • Referent CO Martin Gürtler
 • Členové výboru Josef Bystrý, st., Zdeněk Nejedlý, ml., Jan Krulich
 • Předseda kontrolní komise Pavel Kopecký
 • Členové kontrolní komise Ladislav Kinda, Josef Koš

Na tomto výboru záleží jaký bude rozjezd do dalších let. Každý, kdo ve funkcích dobrovolných organizací pracoval, ví co to stojí volného času, o kterých připravuje své blízké.

4. dubna 2006 je založeno zásahové družstvo. Složení družstva:

 • Velitel Petr Holeček, st., čp. 51
 • Strojník Marta Bartůňková, čp. 121
 • Člen Jaroslav Bartůněk, čp. 121
 • Člen Václav Dvořák, čp. 101
 • Člen Pavel Krulich, ml., čp. 56
 • Člen Jaroslav Holeček, ml., čp. 93
 • Člen Martin Gürtler, čp. 132
 • Člen Miroslav Pexa, čp. 131
 • Člen Karel Kašpar, čp. 47
 • Člen František Bartoníček
 • Řidič Petr Holeček, ml., čp. 4

Družstvo přípravu nepodceňuje, účastní se odborné přípravy praktické i teoretické. Teoretickou část přípravy provádí Marta Bartůňková.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.